Інформація

про результати оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітейдошкільного віку в ДНЗ «Струмочок»

(І етап)

Відповідно до плану роботи ДНЗ «Струмочок» на 2019-2020 н.р. з 07.10.2019р. по 18.10.2019р. було проведено моніторингове вивчення з метою визначення стартових можливостей дошкільників і постановки конкретних завдань на перспективу (моніторинг досягнень дітей молодшого та середнього дошкільного віку – Херсонська модель (Херсонська академія неперервної освіти); моніторинг досягнень дітей старшого дошкільного віку – кваліметрична модель)

Обстежено 70дітей, що склало 76% від загального складу.

Педагогічне обстеження проводилося вихователями у формі організованої безпосередньо освітньої діяльності при використанні спостережень, бесід, ігор.

Результати моніторингового вивчення в групі дітей молодшого дошкільного віку «Ромашка» свідчать:

Найвищий показник виявлено з освітньої лінії «Особистість дитини» - 55% високий рівень, проте слід і надалі вчити дітей обговорювати результати своїх дій, вчинків, виправляти помилки, намагатися регулювати власну поведінку, позитивно ставитися до своєї зовнішності, статевої належності.40% дітей мають уявлення про основні засоби загартування, 26% добре володіють правилами безпеки розрізняють шкідливу корисну їжу. Особливу увагу необхідно приділяти збереженню та зміцненню фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей, заохочувати їх до участі в руховій діяльності на заняттях та в повсякденному житті, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих видів діяльності, розвивати вміння грати в колективі, виховувати основи здорового способу життя.

Освітня лінія «Дитина в соціумі» - моніторинг показав, що більшість дітей 65% добре знають імена батьків та членів родини. Мають уявлення про довірливі відносини в родині та колективі.Але деяким дітям не вдається назвати вулицю та місто, це майже 25 % . Педагогам слід спрямовувати зусилля на розвиток у дітей вміння встановлювати емоційні контакти з дорослими та однолітками, на розвиток комунікативних здібностей вихованців, уявлень про різні види професій дорослих, трудові дії, на виховання поваги до людей праці, бажання допомагати оточуючим, вміння звертатися по допомогу до людей за місцем їх роботи.

Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» - більше 60% дітей мають уявлення про природні явища, розрізняють і називають рослини найближчого оточення, мають уявлення про сонце, місяць і зорі. Проте, педагогам слід приділяти більше уваги вихованню бережливого ставлення до навколишнього середовища, ширше використовувати в роботі з дітьми практично-дослідницьку діяльність, розвивати емоційні почуття.

Освітня лінія «Дитина у світі культури» - діти розуміють зміст художніх творів, відповідають на нескладні запитання за змістом, але деяким дітям важко вдається декламувати вірші на пам’ять. З образотворчої діяльності у 40% дітей виникають труднощі під час малювання, ліплення, аплікування.

Освітня лінія «Гра дитини» - діти уміють використовувати іграшки за призначеням, свідомо ставляться до гри з однолітками. І мають такі показники Н-36%,С49%,Д-13%,В-2%.

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» - діти порівнють величіну предметів , більшість дітей мають уявлення про площинні геометричні фігури, лічать у межах трьох у прямому порядку20%. У 80% дітей виникають труднощі визначати просторове розташування предметів відносно свого тіла не орієнтуються в частинах доби.

Освітня лінія «Мовлення дитини» - діти добре імітують звуки тварин і птахів 12% дітей складають речення з двох 3 слів. 23% дітей добре вимовляють звуки з допомогою чистомовок.

Слід констатувати, що у дітей виникають значні труднощі при підборі синонімів та антонімів.

Результати моніторингового вивчення в групі дітей середнього дошкільного віку «Сонечко» свідчать:

Освітня лінія «Особистість дитини» - 90% діти знають та називають частини тіла, 65% мають уявлення про основні засоби загартування, 40% володіють знаннями про основні чинники збереження здоров’я; 85% відрізняють корисну їжу від шкідливої та добре володіють правилами безпеки. Результати показали, що більшість дітей володіють знаннями на середньому 40% та на достатньому 47% рівнях, на високому рівні 11%, та лише 2 % на низькому рівні.

Освітня лінія «Дитина в соціумі» - 75% дітей знають що таке сім’я, називають імена та по батькові родичів, прізвище своєї сім’ї; 65% мають уявлення про предмети побуту; 83% розуміють, які це знайомі люди, які чужі, та як треба поводитися з чужими людьми; диференціюють «добре», «погано». Результати свідчать, що 56% дітей мають достатній рівень знань, 37% - середній, 5% дітей на високому рівні, та 2% на низькому рівні.

Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» - 54% дітей мають уявлення про Землю, про життя людей на Землі; 65% мають елементарні знання про природні явища; 73% знають назви рослин найближчого оточення, 8% добре розрізняють види тварин, називають середовище їх існування; 7% володіють елементарними знаннями про Космос. Моніторингове обстеження показало, що 47% дітей володіють знаннями на середньому рівні, 42% на достатньому, 9% на високому, та 2% на низькому рівні.

Освітня лінія «Дитина в світі культури» - 85% розуміють зміст прочитаного, 63% відтворюють знайомі твори в іграх; 57% знають дитячі пісні, колискові, народні дитячі ігри, свята які проводяться упродовж року; 65% знають, що Україна – рідна країна, орієнтуються в символах; знають назву міста, але 8% дітей не знають назву вулиці; 55% добре володіють вміннями та навичками в малюванні, ліпленні та аплікації. Моніторингове обстеження показало, що 48% дітей володіють знаннями на достатньому рівні, 41% на середньому рівні, та 11 % на високому рівні.

Освітня лінія «Гра дитини»: 85% дітей вміють використовувати іграшки за призначенням; 90% приймають активну участь в ігровій діяльності, свідомо ставляться до гри з однолітками. За результатами маємо такі показники 59% дітей на достатньому рівні, 21 % на високому рівні та 20 % на середньому рівні.

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» - 65% дітей вміють упорядковувати предмети за товщиною, шириною; 85% називають геометричні фігури; 63% дітей орієнтуються в частинах доби; 95% вміють рахувати в межах 5, 85% дітей співвідносять чисто з цифрою, порівнюють групи предметів. За результатами моніторингового дослідження 58% дітей на середньому рівні, 16% на достатньому та 16% на низькому рівнях, та 10% на високому рівні.

Освітня лінія «Мовлення дитини» - 85% вживають в розмові слова – назви предметів, явищ дій, ознак; 45% дітей не вдається виокремлювати перший та останній звук у слові; 75% добре знають та називають назви тварин, дитинчат; 65% добре відгадують загадки; вміють запитувати та будувати відповідь, відповідно до запитань різного типу; 45% уміють будувати діалог в уявних сюжетних ситуаціях; майже всі діти дотримуються культури спілкування в розмові з дорослим; складають невеликі розповіді. За моніторинговим обстеженням 50% дітей на середньому рівні, 35% на достатньому, 12% на високому та 3% на низькому рівнях.

Результати моніторингового вивчення в групі дітей старшого дошкільного віку «Барвінок» свідчать:

В групі дітей старшого дошкільного віку 27дітей: з них 14% (4 осіб) мають високий рівень розвиненості, 37% (10 осіб) показали достатній рівень, середній рівень у 42% (11 осіб) вихованців, і лише 7% (2 особа) має низький рівень розвиненості.

Дослідження проводилося за всіма ключовими компетенціями, а саме:

- особистісно-оцінна компетенція за результатами якої ми можемо констатувати, що високий рівень мають 25% дітей, достатній рівні розвиненості у 40%, середній рівень показали 35% . Аналізуючи результати, отримані під час діагностики можемо сказати, що більшість дітей обізнаними з образом себе, своїм Я, місцем у системі соціуму, мають думку про себе, розуміють, що власне ім'я вказує на індивідуальність, статеву належність, тощо;

- соціально-комунікативна компетенція є найважливішою складовою особистісної сфери дитини. Більшість дітей мають достатній рівень сформованості 46%, високий рівень у 14%, середній рівень показали 30%, низький – 10%. Діти мають достатнє уявлення про навички культурної поведінки, систему ставлення до дорослого, готові до соціальних стосунків з дорослими та однолітками ;

- художньо-продуктивна – у більшості дітей 63% виявлено достатній рівень, але деякі діти мають слабо розвинену уяву, креативність це свідчить про те, що у дітей з середнім та низький рівнем сформованості компетенції лише формуються базові новоутворення уяви. І над їх розвитком потрібно працювати;

- мовленнєва та комунікативна компетенції у дітей на високому 11%, на достатньому рівні 40%, на середньому рівні – 58%, на низькому рівні – 7%. Діти під час спілкування використовують мовні і немовні засоби комунікації, проявляють ініціативу у спілкуванні з дорослими та однолітками, здебільшого мова вихованців емоційно забарвлена;

- здоров'язбережувальна компетенція у вихованців сформована на високому та достатньому рівні. Діти розуміють цінність свого здоров'я, їм зрозуміло поняття про здоровий спосіб життя, обізнані з будовою свого тіла, застосовують знання на практиці;

- родинно побутова компетенція сформована наступним чином: 36% дітей мають високий рівень, 36% достатній, 18% середній рівень, 10% низький, середній та низький рівні показали діти з неповних родин, що підтверджує факт про важливу умову формування впевненості, емоційного спокою, родинних взаємин у колі рідних;

- природньо-екологічна компетенція сформована: високий 36%, достатній рівень 34%, середній рівень – 25%, низький – 5%. Діти мають уявлення про природне середовище, планету, живу і неживу природу, виокремлюють позитивний і негативний вплив людини на стан природи, довільно регулюють власну поведінку в природному довкіллі.

Під час дослідження з сенсорно-пізнавальної та математичної компетенції були виявлені складності у складання простих задач, 65% дітей не розуміють змісту вимоги або відмовляються відповідати. Також виникали складності з встановленням порівнянь за віком, та доборі спільних і різних ознак предметів, деяким дітям було важко довести свою думку щодо визначення зайвого предмета.

Аналіз результатів моніторингового вивчення в групі дітей старшого дошкільного віку свідчить про малу кількість дітей з високим та достатнім рівнем знань, дані результати націлюють вихователів на систематичну та цілеспрямовану роботу з вихованцями з усіх компетенцій шляхом використання індивідуальної роботи, освітніх технологій, роботі в парах тощо.

Проведення моніторингового дослідження у групах дітей дошкільного віку дало змогу відстежити динаміку розвитку особистості дошкільника, встановити загальну картину розвиненості вихованців, що дозволить педагогам більш плідно і ефективно працювати над проблемами виявленими в ході вивчення.

Кiлькiсть переглядiв: 531

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.