ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ДНЗ "СТРУМОЧОК"

на 2019-2020 н.р.

ВСТУП

Пріоритетний напрямок роботи дошкільного навчального закладу (ясла- садок) «Струмочок» − народознавчий.

ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ БАЗУЮТЬСЯ НА ОСНОВІ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНІВ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ», «ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ», УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 18 ТРАВНЯ 2019 № 286/2019 «ПРО СТРАТЕГІЮ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ», БАЗОВОГО КОМПОНЕНТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ, ЛИСТА МОН УКРАЇНИ № 1/9-523 ВІД 16.08.19 РОКУ «ПРО НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ У 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ, САНІТАРНОГО РЕГЛАМЕНТУ ДЛЯ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІД 24.03.2016 № 234), ГРАНИЧНО ДОПУСТИМОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДИТИНУ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РІЗНИХ ТИПІВ ТА ФОРМ ВЛАСНОСТІ(ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МОН УКРАЇНИ ВІД 20.04.2015 № 446), ІНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ.

Освітня програма діяльності дошкільного навчального закладу зорієнтована на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін її життя та створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування.

Цілі і завдання Освітньої програми дошкільного навчального закладу визначаються відповідно до його Статуту і реалізованими програмами, технологіями. Заклад прагне задовольнити потреби громадян відповідної території мікрорайону міста в здобутті дошкільної освіти, забезпечити відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти; створювати безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей відповідно до санітарно-гігієнічним вимог та забезпечувати їх дотримання. Освітня програма враховує потреби дитячого контингенту.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів:

літні – 90 календарних днів з 1 червня по 31 серпня,

осінні – 5 календарних днів з 26 жовтня по 30 жовтня,

зимові – 10 календарних днів з 1 січня по 10 січня,

весняні – 10 календарних днів з 1 квітня по 10 квітня.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний робочий тиждень. Заклад працює з 7.00 до 19.00. Режим роботи чергової групи – 7.00 – 19.00.

Одним із основних напрямків діяльності ДНЗ «Струмочок» - є організація роботи з батьками вихованців. Для налагодження тісної співпраці з дорослими в закладі плануються та систематично проводяться відповідні заходи:

- батьківські збори з використанням інтерактивних форм роботи (круглий стіл, ділова гра тощо);

- консультації;

- пам’ятки поради в групових роздягальних кімнатах;

- тестування, анкетування тощо.

Створення відповідних умов для повноцінного розвитку та комфортного перебування дітей у закладі забезпечує адміністрація. За можливістю та за наявністю відповідного фінансування ведуться ремонтні роботи та оновлюється розвивальне середовище, що є важливим засобом його призначення закладу.

Терміни реалізації освітньої програми закладу дошкільної освіти передбачено на період 2019-2020 н.р.

Розділ 1.Методична проблема та завдання на 2019-2020 н.р.

Аналіз діяльності педагогічного колективу, результати діагностування та реальний стан освітнього процесу підтверджують необхідність розпочати роботу над реалізацією методичної проблеми «Формування життєвої компетентності особистості шляхом партнерської взаємодії всіх учасників освітнього процесу»

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2018-2019 н.р., досягнення і перспективи розвитку ДНЗ, педагогічний колектив в 2019-2020 навчальному році буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань.

Пріоритетні завдання:

1. Оновлення шляхів взаємодії між учасниками освітнього процесу (педагог-діти-батьки) на засадах партнерства.

2. Забезпечити реалізацію завдань освітньої програми «Впевнений старт» з дітьми середнього та старшого дошкільного віку.

3. Продовжити роботу по забезпеченню наступності в контексті НУШ.

Шляхи реалізації завдань:

- Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця.

- Забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти.

- Блочно-тематичне планування.

- Організація розвивального середовища.

- Інтеграція різних видів діяльності.

- Використання освітніхтехнологій.

- Співпраця з родинами вихованців.

Завдання педагогічного колективу на літній оздоровчий період 2020 р.:

1. Створення оптимальних умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій.

2. Оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності дітей протягом дня як важливої складової фізичного розвитку дошкільників.

3. Забезпечення умов для загартування дитячого організму.

Розділ 2. Права та обов’язки здобувачів освіти

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Права та обов’язки батьків здобувачів освіти
Статтею 55-ю Закону України «Про освіту» визначено права та обов’язки батьків здобувачів освіти. Ця стаття починається із того, що виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини. Далі безпосередньо йдеться про батьків здобувачів освіти.

Батьки мають право:

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

- звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти.

Окремо варто звернути на такі права батьків:

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

При цьому батьки здобувачів освіти зобов’язані:

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до здоров’я свого й оточуючих, довкілля;

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя.

Особливо варті уваги й такі обов’язки батьків, які знадобляться в сучасному житті. Наприклад, формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану.

Батьки зобов’язані:

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

У ч.4 ст.55 Закону вказано, що держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї. При цьому органи державної влади та місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

Закон України «Про дошкільну освіту»

Стаття 36.Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють

1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

- вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

- поважати гідність дитини;

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

Розділ 3. Умови забезпечення якості дошкільної освіти

Якісна освіта – це освіта, спрямована на формування нової життєво компетентної особистості, це освіта, яка враховує сутнісні індивідуальні характеристики кожної дитини, розкриває та розвиває її задатки й обдаровання і на цій основі забезпечує максимальну реалізацію її потенціалу; це освіта, здатна до безперервної модернізації та інновацій, потенційно спроможна давати адекватні відповіді на виклики цивілізації; це освіта, яка забезпечує відповідність освітнього процесу та змісту освіти прийнятим Державним стандартам.

Головне завдання ДНЗ «Струмочок» – забезпечити юне покоління якісною освітою, тобто виплекати активну, самодостатню, інноваційну особистість, здатну вчитися впродовж життя, орієнтуватися у новому швидкозмінному світі і бути конкурентоспроможною в ньому.

Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. Адміністрація закладу постійно опікується питанням фахового зростання працівників, психологічного мікроклімату в колективі.

Якіснийсклад педагогічних працівників на 2018-2019н.р.

Категорія педпрацівників Всього педпрацівн. Освіта
Середня спец. Вища
1 Директор 1 1
2 Вихователь-методист 1 1
3 Вихователі 8 4 4
4 Музичний керівник 1 1
5 Практичний психолог - - -
6 Інструктор з фізичного виховання 1 1
Всього: 12 6 6

Головним завданням методичної служби ДНЗ є постійна робота щодо педагогічної зрілості вихователів, складовими якої є професійна та особистісна зрілість.

Формування професійної зрілості педагогів відбувається шляхом:

- стимулювання їх службової і суспільної активності, оновлення і удосконалення знань;

- формування нового, сучасного педагогічного мислення, у дусі гуманістичної педагогіки, спрямованого на вирішення завдань розвитку суб’єктності дитини в освітній діяльності;

- удосконалення педагогічної і методичної майстерності на основі оволодіння новими психозберігаючими педагогічними технологіями;

- удосконалення діяльності педагогів з організації творчої, активної, самостійної роботи дітей на заняттях;

- формування вмінь і навичок аналізу освітнього процесу в цілому і самоаналізу своєї освітньої діяльності;

- виявлення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду;

- залучення педагогів до пошукової діяльності на підставі доступних і зрозумілих їм методик.

Особистісну зрілість педагога засвідчує його особистісна та соціальна компетентність.

Особистісна компетентністьвизначається комплексом особистісних якостей та вмінь, а саме:

- інтелектуальних(креативності, евристичності, здатності виділяти головне й другорядне, встановлювати закономірності, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, бачити ситуацію з різних точок зору; розсудливості, виваженості);

- моральних(щирості, доброзичливості, чуйності, толерантності, відповідальності тощо);

- емоційних(врівноваженості, здатності стримувати імпульсивні емоції; позитивного самопочуття);

- вольових(наполегливості, самостійності, цілеспрямованості, витриманості тощо);

- перцептивних(спостережливість, сприятливість, вміння відчувати стан іншого та адекватно на нього реагувати);

- контрольно – оцінних(схильність до обґрунтованих та оптимістичних оцінок; здатність використовувати конструктивні, захисні, регулювальні, спрямувальні та такі, що раціоналізують та мобілізують і заспокоюють судження).

Соціальна компетентністьпедагога означає сформованість таких умінь:

- умінняповажатидошкільника (ставитися до нього як до цінності; визнавати за ним право на помилку; бачити його чесноти й досягнення; приймати таким, яким він є; вірити в його можливості; визнавати право бути самим собою, поводитися самостійно, мати свою точку зору, власні таємниці, проявляти творчість; не принижувати його гідності);

- уміннярозумітивихованця (орієнтуватися в його сильних і слабких сторонах, бачити сутнісне в ньому, мати уявлення про його натуру; відчувати його стан, настрій, прогнозувати ймовірну тактику поведінки; використовувати інтуїцію; виявляти проникливість, чуйність, щирість);

- уміннядопомагати і підтримуватидитину (не просто давати їй поради або щось вирішувати за неї, а сприяти повноцінній життєдіяльності створювати атмосферу безпеки й довіри, спиратися на її сильні сторони, не підкреслювати слабких, поступово ускладнювати завдання);

- уміннядомовлятися, укладатиз вихованцем угоду (запобігати конфліктам та з найменшим емоційними витратами розв’язувати їх, уникати загострень взаємин; підтримувати справедливі відносини; активно слухати дитину; сприяти рівноправним партнерським стосункам);

- уміннябути самим собою(зберігати свою індивідуальність, своєрідність; виявляти принциповість у ситуаціях тиску; не намагатися бути «як усі», мати своє особистісне та професійне обличчя).

Педагоги закладу створюють сучасне розвивальне середовище в кожній віковій групі та ДНЗ загалом. Для поповнення ігрових осередків залучають батьків вихованців організовуючи акції по виготовленню іграшок власними руками.

Компоненти розвиваючого предметного середовища в ДНЗ включають не тільки групові приміщення, а й інший функціональний простір - музично-спортивний зал, прогулянкові майданчики, інші структурні компоненти (куточок лісу, український куточок, город, спортивний майданчик).

Розділ 4. Опис «моделі» випускника дошкільного навчального закладу

Психофізіологічний розвиток:

- має зрілі мозкові структури та функції;

- характерною є відносна стабільність та рухливість нервової системи;

- проявляє достатню рухову активність;

- проявляє умілість рук, практичну вправність;

- здорова, не має хронічних хвороб;

- володіє основними гігієнічними навичками;

- знає свою статеву належність, усвідомлює її незмінність, розуміє, чим відрізняється від представників протилежної статі;

- володіє основами безпеки життєдіяльності;

- працездатна, втомлюється лише після чималого навантаження;

- користується як провідною правою/лівою рукою;

- не заїкається і не має інших невротичних проявів.

Інтелектуальний розвиток:

- володіє елементарною системою знань про основні предмети і явища навколишнього світу та саму себе, а також деякими простими поняттями;

- уміє концентрувати увагу, виконує вимогу за інструкцією дорослого;

- диференційовано сприймає різноманітну інформацію (візуальну, аудіальну, тактильну);

- здійснює елементарні операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації;

- усвідомлює основні зв’язки між явищами;

- має розвинене логічне запам’ятовування — добре запам’ятовує і відтворює;

- встановлює логічну послідовність подій;

- відтворює зразок на вимогу;

- робить припущення, висуває гіпотези, виявляє елементи креативності;

- розрізняє звуки мовлення, співвідносить їх з буквами, синтезує звуки у слова; знаходить потрібні слова для вираження думки, використовує складні речення;

- диференціює числа, додає і віднімає у межах 10, визначає найпростіші зміни цифрових рядів;

- розрізняє реальне і уявне, зовнішнє і внутрішнє;

знайома з деякими основами початкових наукових знань.

Мотиваційний розвиток:

- хоче йти до школи;

- вирізняється високою допитливістю — розвинена пізнавальна мотивація;

- може поступитися «хочу» заради «необхідно», відмовитися від бажаного на користь соціально важливого;

- має сформовану мотивацію досягнення, прагне досягти успіху;

- свідомо й відповідально ставиться до майбутнього шкільного життя;

- зацікавлено ставиться до спілкування з новими дорослими та однолітками;

- у соціально прийнятний спосіб самореалізовується, самостверджується;

- має сформовану первинну систему матеріальних і духовних потреб.

Емоційний розвиток:

- переживає глибоко, виражає почуття щиро, яскраво;

- сприйнятлива, диференціює емоційно-смисловий характер зовнішніх впливів, чутлива до нього;

- знає основні емоції, особливості їх вираження мімікою, жестами, діями, тональністю голосу;

- адекватно виражає свої ставлення, настрій, стан;

- утримується від імпульсивних реакцій, негативних емоцій;

- чутлива до значущих людей, виявляє чуйність, намагається бути суголосною стану та настрою інших;

- оптимістично ставиться до проблем і складностей, має сформоване почуття гумору;

- володіє елементарною емоційною культурою, самовиражається у соціально прийнятний спосіб.

Розвиток вольової сфери:

- свідомо приймає та утримує мету, діє цілеспрямовано;

- концентрує увагу на завданні, певний час не відволікається;

- мобілізує себе на виконання завдання;

- розраховує на власні сили, розмірковує і поводиться самостійно;

- звертається по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності;

- конструктивно розв’язує проблеми, долає труднощі;

- доводить розпочате до кінця;

- може відстояти власну точку зору;

- визнає свої помилки;

- дотримується своїх обіцянок.

Соціальний розвиток:

- приймає соціальний статус школяра, усвідомлює його важливість;

- відкрита контактам, комунікабельна;

- прихильно, доброзичливо ставиться до рідних, знайомих, товаришів;

- уміє налагоджувати взаємодію, працювати в команді;

- узгоджує індивідуальні інтереси з груповими;

- реалізує основні моральні принципи, прагне дотримуватися в поведінці та діяльності соціальних норм і правил;

- намагається уникати конфліктів, мирно розв’язує спірні питання, може дійти згоди, домовитися;

- орієнтується у поведінці на вимогу дорослого та на совість як внутрішню етичну інстанцію;

- усвідомлює межі схвалюваної і соціально неприйнятної поведінки;

- володіє більш-менш адекватною самооцінкою;

- поважає себе та інших;

- має сформований абрис дитячого світогляду, елементарну систему ставлень.

З метою забезпечення наступності ДНЗ і ЗОШ розроблено та затверджено «План роботи по забезпеченню перспективності та наступності у співпраці Охтирського дошкільного навчального закладу «Струмочок» та Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 на 2019-2020 н.р.».

Методична робота по наступності організована за двома напрямами:

- інформаційно-просвітницьким;

- практичним.

Наступність передбачає встановлення зв’язків між дошкільною ланкою освіти та початковою школою в умова НУШ за напрямами:

- психофізичний розвиток;

- формування особистості;

- зміст освіти;

- методи навчання і виховання.

Організаційні завдання для забезпечення наступності:

- узгодженість питань щодо розвитку навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку та 1 класу, організацій з ними освітнього процесу;

- укладання угоди про співпрацю;

- максимальне охоплення дітей 5 річного віку дошкільною освітою та надання їй якісних освітніх послуг.

Умови реалізації наступності:

- довготривале співробітництво;

- планомірна та систематична робота колективів;

- комплексі методичні заходи;

- результативність;

- поступовий різнобічний розвиток дитини;

- успішний перехід дитини до школи;

- розширення кругозору дитини;

- позитивне ставлення до школи;

- адаптація до шкільного навчання.

Розділ 5. Мета та завдання освітнього процессу

Мета Освітньої програмиДНЗ «Струмочок» на 2019-2020 н.р.:

Створення в дошкільному навчальному закладі інтегрованої освіти, що реалізує право кожної дитини на якісну і доступну освіту, що забезпечує рівні стартові можливості для повноцінного фізичного і психічного розвитку дітей, як основи їх успішного навчання в школі в умовах інтеграції зусиль сім’ї і закладу дошкільної освіти.

Основними завданнями виступають:

1. Створення системи управління якістю освіти дошкільників шляхом введення:

- нових умов і форм організації освітнього процесу (перевага надається ігровій, спільній і самостійній діяльності дітей);

- нових освітніх технологій (мнемотехніка, сторітелінг, леп бук та інших);

- оновлення методичного і дидактичного забезпечення, впровадження інформаційних технологій в освітній і управлінський процес.

2. Створення системи консультування і супроводу батьківської громадськості у питаннях:

- освіти і розвитку дітей раннього та передшкільного віку;

- підготовки дітей до шкільного навчання дітей;

- для удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи;

- використання інноваційних педагогічних та ІКТ технологій в освітньому процесі.

3. Удосконалення стратегії і тактики побудови розвивального середовища дошкільного заладу, що враховує принцип динамічності і розвиваючого навчання, вікові психологічні і фізичні особливості вихованців та сприяє самореалізації дитини в різних видах діяльності.

- зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

- розвиток системи управління ДНЗ на основі підвищення компетентності батьків з питань взаємодії з дошкільною установою.

Пріоритетними напрямками роботи є:

- створення розвивального життєвого простору, найсприятливішого для гармонійного і різнобічного розвитку, системного виховання і навчання дітей в ранній та дошкільний період;

- осучаснення та гуманізація педагогічного процесу на основі особистісно-орієнтованої моделі виховання і навчання,впровадження нових форм діяльності дошкільного навчального закладу в умовах модернізації дошкільної освіти;

- впровадження передових педагогічних ідей, новітніх освітніх технологій, що сприяють ефективному розвитку пізнавальних здібностей дошкільників в різних видах дитячої діяльності;

- формування основних компетенцій дошкільників за освітніми лініями «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини»;

- охорона життя і здоров’я дітей, оновлення та удосконалення форм, змісту, методів фізкультурно-оздоровчої роботи і шляхів формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я;

- оновлення стратегії і тактики взаємодії педагогів з батьками.

Розділ 6. Особливості організації освітнього процесу та застосованих у ньому педагогічних технологій


Надання додаткових освітніх послуг в ДНЗ «Струмочок»

в 2019-2020 н.р.

- гурток «Смак» (кулінарний) - Просяннікова Р.Є.;

- гурток «Веселі черевички»(хореографічний) - Безкоровайна Н.С.;

- гурток «Цікаві шашки» (інтелектуальний) - Педько Т.С.;

- гурток «Безмежний світ гри з LEGO» (інтелектуальний)- Бугай В.Г.;

- гурток «Настільний теніс» (спортивний) - Оцевик С.В.

Профільне спрямування вікових груп в ДНЗ «Струмочок»

в 2019-2020 н.р.

- група раннього віку «Дзвіночки» – сенсорного спрямування;

- група молодшого дошкільного віку «Ромашка» – народно-прикладного спрямування;

- група середнього віку «Сонечко» – еколого-природничого спрямування;

- група старшого дошкільного віку «Барвінок» – фольклорно-народознавчого спрямування.

Перелік освітніх технологій, що будуть використовуватися

в ДНЗ «Струмочок» в 2019-2020 н.р.

1. Технологія ефективного засвоєння інформації «Мнемотехніка»

2. Технологія «Лепбук»

3. Технологія «Сторітелінг»

4. Технологія «Синквейн»

5. Розвиваючі ігри Нікітіна

6. Методика використання схем-моделей у лексично - граматичній роботі К. Крутій

7. Технологія розвитку логічного мислення (Блоки Дьєнеша, палички Кюізенера)

Освітня діяльність в закладі здійснюється відповідно до плану роботи на навчальний рік та літній оздоровчий період.

Перспективне та календарне планування у вікових групах здійснюється за регламентом життєдіяльності відповідно до блочно-тематичного планування з урахуванням освітніх ліній, та базується на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

В освітньому процесі дошкільного навчального закладу використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку є заняття з різних розділів програми.

Види занять:

За змістовими напрямами освітньої роботи:

- з фізичного розвитку (тобто фізична культура, валеологічне виховання);

- з пізнавального розвитку (ознайомлення з соціумом, з природним довкіллям, логіко-математичний розвиток);

- з мовленнєвого розвитку ( в т.ч. з навчання елементів грамоти);

- з художньо-продуктивної діяльності (образотворча, літературна та музична діяльність, ) тощо.

За змістом:

- односпрямовані або предметні (з одного виду діяльності)

- різноспрямовані або між предметні (носять інтегрований або комплексний характер)

За дидактичними цілями розрізняють такі види занять:

- на повідомлення нової інформації, формування нових знань і умінь;

- на закріплення знань і раніше отриманих умінь, систематизацію накопиченого досвіду;

- мішані заняття, що поєднують повідомлення нових знань, формування нових умінь із повторенням, закріпленням, систематизацією і застосуванням набутих знань, умінь, навичок.

За способом організації дітей заняття бувають:

- фронтальні (загально-групові), що проводяться одразу з усією групою дітей;

- підгрупові, для яких дітей організують по 8-15 залежно від загальної кількості;

- індивідуально-підгрупові (індивідуально-групові), на яких діти об’єднані по 4-8 чоловік;

- індивідуальні, що проводяться як з окремими дітьми (по 1), так і з маленькими підгрупами по 2-4.

За специфікою поєднання і використання методів, прийомів, засобів навчання виділяють такі види занять:

- комбіновані - певна комбінація наочних, словесних, практичних методів і прийомів, різних засобів навчання – вправ, ігор, іграшкової, предметної, ілюстративної наочності, літературних, музичних творів тощо;

- ігрові та сюжетно-ігрові - вирішується за допомогою спеціально підібраних ігор (дидактичних, рухливих, елементів ігор-театралізацій, драматизацій, конструксторсько-будівельних та інших) чи ігрових вправ;

- домінантні – заняття, у яких домінують певні засоби розвитку, навчання і виховання чи види діяльності.

Розподіл занять на тиждень проводиться відповідно до Наказу МОН № 446 від 20.04.15 року «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».

Тривалість занять становить:

- у групі раннього віку (3-й рік життя) – до 10 хвилин

- у молодшій групі (4-й рік життя) - не більше 15 хвилин;

- у середній групі (5-й рік життя) – 20 хвилин;

- у старшій групі (6-й, 7-й рік життя) – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Тобто щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей молодших груп — 15 хвилин, середніх — 20 хвилин, старших — 25 хвилин. Не дозволено вимагати від дітей виконання домашніх завдань

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

- ранкової гімнастики;

- гімнастики пробудження;

- занять фізичною культурою;

- рухливих ігор та ігор спортивного характеру;

- загартування;

- фізкультурних хвилинок під час занять;

- фізкультурних пауз між заняттями;

- фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);

- оздоровчих заходів з використанням арт-терапевтичних технологій.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного віку.

Тривалість занять для дітей наступна:

- у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин;

- від 3 до 4 років – до 20 хвилин;

- від 4 до 5 років – 20-25 хвилин;

- від 5 до 6 (7) років – 25-30 хвилин.

Кожна вікова група розробляє план по роботі з батьками, який затверджується директором закладу. Протягом навчального року вихователі проводять консультації, тренінги, виставки, фотовиставки, ярмарки, акції, тощо. Розробляють інформаційно-консультативний матеріал враховуючи потреби батьків.

Розділ 7. Моніторинг якості освіти

Мета моніторингу– виявлення ступеня відповідності результатів діяльності дошкільного навчального закладу стандартам і вимогам дошкільної освіти.

Завдання моніторингу:

- безперервно спостерігати за динамікою розвитку ДНЗ, своєчасно виявляти зміни і ті фактори, які викликають ці зміни;

- здійснювати тактичне і стратегічне прогнозування розвитку найважливіших процесів у дошкільному навчальному закладі;

- підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення якості освітніх послуг;

- залучати батьківську громадськість в процес поліпшення якості освіти ДНЗ.

Заходи Мета Термін виконання
1. Педагогічна діагностика (обстеження) особливості розвитку дітей Вивчення рівня розвитку дітей за освітніми лініями у групах Вересень, травень
Відстеження результатів освітньої роботи для дітей низького і нижче середнього рівня розвитку січень (у разі необхідності)
Виявлення рівня реалізації завдань програми ІІ половина квітня
Визначення рівня шкільної зрілості в старшій групі
2. Проведення підсумкових занять, індивідуальних бесід з дошкільниками Визначення рівня розвитку дітей, їх обізнаності, визначення проміжних результатів. 1 раз на квартал
3. Аналіз планів освітньої роботи з дітьми Виявлення стану виконання державних вимог дошкільної освіти щотижнево
4. Анкетування, тестування педагогів, батьків Отримання різноманітного емпіричного матеріалу про необхідні аспекти діяльності педагогів, батьків За потребою, протягом року
5. Педагогічна діагностика професійної діяльності педагогів. Визначення рівня професійної компетентності педагогів Вересень, квітень
6. Моніторинг стану здоров'я дітей Визначення груп здоров'я за підсумками поглибленого медичного огляду Вересень, квітень
7. Моніторинг стану захворюваності дітей та відвідування ДНЗ Визначення індексу здоров'я дошкільників 1 раз на місяць, 1 раз на квартал
8. Моніторинг фізичного розвитку дітей Виявлення ефективності розвитку фізичних якостей дітей Вересень, квітень
9. Педагогічний аналіз діяльності ДНЗ за навчальний рік Виявлення недоліків та прогнозування вирішення проблем травень, серпень

Оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей в ДНЗ «Струмочок» в 2019-2020 н.р. здійснюватиметься за:

- ранній вік – картки нервово-психічного розвитку;

- молодший та середній дошкільний вік за Херсонською моделлю (використовуючи матеріали методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти»);

- старший дошкільний вік за допомогою кваліметричної моделі.

Розділ 8. Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу ДНЗ «Струмочок» в 2019-2020 н.р.

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України (http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html).

Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу ДНЗ «Струмочок» в 2019-2020 н.р.

I. Базовий компонент дошкільної освіти

II. Освітні програми:

1. Оновлена програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»(ранній та молодший дошкільний вік)

2. Освітня програма для дітей середнього та старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

III. Парціальні програми:

1. Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати»

2. Програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху «Дитина в світі дорожнього руху»

3. Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина»

4. Програма хореографічної діяльності дітей від 3-х до 7-ми років «Дитяча хореографія» (для організації хореографічного гуртка «Веселі черевички»).

5. Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гру в шашки «Цікаві шашки» (для організації інтелектуального гуртка «Цікаві шашки»).

6. Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в настільний теніс «Настільний теніс» (для організації спортивного гуртка «Настільний теніс»)

7. Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO» (для організації ігрового гуртка «Безмежний світ гри з LEGO»).

Розділ 9. Основні показники реалізації Освітньої програми

Прогнозований результат Освітньої програми

Припускається що:

Для вихованців і батьків:

- кожному вихованцю будуть створені умови для повноцінного особистісного росту;

- міцний стан здоров’я дітей буде сприяти підвищенню якості їх освіти;

- забезпечення індивідуального педагогічного та психологічного супроводу для кожної дитини;

- кожна сім’я отримує консультативну допомогу у вихованні і розвитку дітей, право участі в житті закладу, можливість вибору додаткових освітніх послуг;

- якість сформованості ключових компетенцій буде сприяти успішному навчанню дитини в школі;

- система додаткової освіти доступна і якісна.

Для педагогів:

- кожному педагогу буде надана можливість для підвищення професійної майстерності;

- кваліфікація педагогів дозволить забезпечити сформованість ключових компетенцій дошкільника;

- буде подальший розвиток умов для успішного освоєння педагогічних технологій;

- підтримка інноваційної діяльності.

Основні показники реалізації освітньої програми

Виконання Освітньої програми дасть змогу:

- удосконалити організацію освітнього процесу в закладі з метою забезпечення ефективної реалізації завдань державного стандарту;

- забезпечити формування у дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку;

- створити умови для якісного соціально-емоційного розвитку дитини старшого дошкільного віку як запоруки успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій ланці школи;

- забезпечити компетентнісний підхід до освітнього процесу;

- розширити спектр додаткових освітніх послуг;

- забезпечити збереження психічного здоров`я дітей раннього та передшкільного віку;

- задовольнити освітньо-культурні потреби здобувачів освіти;

- удосконалити систему підвищення професійної майстерності педагогів, надаючи пріоритет самоосвіті;

- упровадження в освітню практику сучасних інформаційних і комунікаційних технологій;

- упровадження ефективних технологій співпраці з батьками в практиці психолого-педагогічного партнерства;

- використання сучасних освітніх технологій у роботі з дітьми.

Кiлькiсть переглядiв: 4462

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.