/Files/images/01/скан освітня програма.jpg

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ДНЗ "Струмочок"
на 2020-2021 н.р.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета програми:створення інтегрованої освіти, що реалізує право кожної дитини на якісну і доступну освіту, яка забезпечує організацію життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 1 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому періоді.

Основнізавдання програми:

- створення належних умов для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників;

- удосконалення освітнього процесу за пріоритетним народознавчим напрямом роботи.

- підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи;

- забезпечення безпечних умов навчання і виховання дошкільників;

- здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника шляхом використання освітніх технологій та методик;

- удосконалення професійної компетентності педагогів як в умовах дошкільного закладу, так і в системі підвищення кваліфікації;

- підвищення якості, доступності та ефективності освітнього процесу завдяки використання в освітньому процесі ІКТ;

- оптимізація роботи з батьківською громадськістю;

- модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу.

Структура програми –інформаційні відомості; основні освітні завдання; загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти; перелік, зміст і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх вивчення; форми організації освітнього процесу; опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; інші освітні компоненти (за рішенням закладу дошкільної освіти).

Перспективи виконання програми:сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу.

Очікувані результати:

Для вихованців і батьків:

– кожному вихованцюбудуть створені умови для повноцінного особистісного росту;

– міцний стан здоров’я дітей буде сприяти підвищенню якості їх освіти;

– забезпечення індивідуального психолого-педагогічного супроводу кожної дитини;

– кожна сім’я отримує консультативну допомогу у вихованні і розвитку дітей, право участі і контролю освітньої діяльності ДНЗ;

– якість сформованості ключових компетенцій буде сприяти успішному навчанню дитини в школі;

– система додаткової освіти доступна і якісна.

Для педагогів:

- кожному педагогу буде надана можливість для підвищення професійної майстерності;

- кваліфікація педагогів дозволить забезпечити сформованість ключових компетенцій дошкільника;

- буде подальший розвиток умов для успішного освоєння педагогічних технологій;

- підтримка інноваційної діяльності.

Розділ І. Особливості організації освітнього процесу

Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Струмочок» Охтирської міської ради, Сумської області – комунальний заклад, який забезпечує догляд, розвиток, виховання та навчання дітей віком від 2 до 6(7) років.

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Законів України:

«Про освіту»

«Про дошкільну освіту»

Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»

Базового компоненту дошкільної освіти

Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641 у редакції наказу Міністерстваосвіти і науки України від 29.07.2019 № 1038)

Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305)

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234)

Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено Наказом МОН України від 20.04.2015 № 446)

Листи Міністерства освіти і науки:

Щодо організації діяльності закладів дошкільноїосвіти у 2020/2021 навчальному році Лист МОН № 1/9-411 від 30.07.2020 року

Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти інауки України для використання узакладах освіти у2020/2021 навчальному році Лист МОН №1/9-394 від 22.07.2020 року

Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19) Постанова МОЗ № 25 від 21.05.2020 року

Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти Лист МОН № 1/9-765 від 12.12.19 року

Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками Лист МОН № 1/9-766 від 12.12.19 року

Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти Лист МОН № 1/11-1491 від 14.02.19 року

Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами Лист МОН № 1/9-561 від 20.10.16 року

Щодо організації роботи змузичного виховання дітей удошкільних навчальних закладах Лист МОН №1/9-454 від 02.09.2016 року

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи вдошкільних навчальних закладах Лист МОН №1/9-456 від 02.09.2016року

Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти збатьками вихованців Лист МОН №1/9-546 від 11.10.2017 року

Щодо забезпечення наступності дошкільної тапочаткової освіти Лист МОН №1/9‑249 від 19.04.2018року

Власного Статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Пріоритетний напрямок роботи дошкільного навчального закладу (ясла- садок) «Струмочок» − народознавчий.

Мова навчання – українська.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів:

літні – 90 календарних днів з 1 червня по 31 серпня,

осінні – 5 календарних днів з 26 жовтня по 30 жовтня,

зимові – 10 календарних днів з 1 січня по 10 січня,

весняні – 10 календарних днів з 1 квітня по 10 квітня.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний робочий тиждень. Заклад працює з 7.00 до 19.00. Режим роботи чергової групи – 7.00 – 19.00.

Мережа закладу становить 4 вікові групи:

1 група – раннього віку;

1 група – молодшого дошкільного віку;

1 група – середнього дошкільного віку;

1 група – старшого дошкільного віку.

Відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі», лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.10 року №1.4/18-3082 в ДНЗ «Струмочок» використовують такі види занять: тематичні, комплексні, інтегровані, контрольно-діагностичні.

Розподіл занять на тиждень проводиться відповідно до Наказу МОН № 446 від 20.04.15 року «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».

Тривалість занять становить:

- у групі раннього віку (3-й рік життя) – до 10 хвилин

- у молодшій групі (4-й рік життя) - не більше 15 хвилин;

- у середній групі (5-й рік життя) – 20 хвилин;

- у старшій групі (6-й, 7-й рік життя) – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) сприяє блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Тобто щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей молодших груп — 15 хвилин, середніх — 20 хвилин, старших — 25 хвилин. Не дозволено вимагати від дітей виконання домашніх завдань

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного віку.

Тривалість занять для дітей наступна:

- у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин;

- від 3 до 4 років – до 20 хвилин;

- від 4 до 5 років – 20-25 хвилин;

- від 5 до 6 (7) років – 25-30 хвилин.

Орієнтовний тижневий розподіл організованої освітньої діяльності в ДНЗ «Струмочок» на 2020-2021 н.р. розроблений відповідно до Наказу МОН України від 20.04.2015 № 446 про Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності.

Надання додаткових освітніх послуг (гурткова робота)

в ДНЗ «Струмочок» в 2020-2021 н.р.

- гурток «Смак» (кулінарний) - керівник Просяннікова Р.Є.;

- гурток «Мудрі шахи» (інтелектуальний) – керівник Литвиненко Т.О.;

- гурток «Безмежний світ гри з LEGO» (інтелектуальний) – керівник Бугай В.Г.;

- гурток «Настільний теніс» (спортивний) – керівник Оцевик С.В.

Розділ ІІ.Пріоритетні завдання на навчальний рік, інноваційна, експериментальна діяльність

Пріоритетні завдання на 2020 – 2021 н.р.:

1. Формування математичної компетенції дошкільників шляхом використання сучасного дидактичного матеріалу.

2. Сприяти збагаченню уявлень дітей про величину предметів та вимірювання.

3. Продовжити розвивати монологічне мовлення дошкільників шляхом використання освітніх технологій «Сторітелінг», «Синквейн», прийомів мнемотехніки.

4. Продовжити роботу по забезпеченню наступності у роботі дошкільного закладу та початкової школи в умовах використання основних засад концепції «Нова українська школа».

Шляхи реалізації завдань:

- Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця.

- Забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти.

- Блочно-тематичне планування.

- Організація розвивального середовища.

- Інтеграція різних видів діяльності.

- Використання освітніхтехнологій.

- Співпраця з родинами вихованців на засадах партнерства.

Завданняпедагогічного колективу на літньо-оздоровчий період 2021 року:

1. Оздоровчі завдання:

– створення оптимальних умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій;

– дотримання розпорядку дня з урахуванням чергування фізичних, психічних навантажень та відпочинку дітей, забезпечення максимального перебування їх на свіжому повітрі, відповідності тривалості сну віку дітей;

– оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності дітей протягом дня як важливої складової фізичного розвитку дошкільників;

– забезпечення умов для загартування дитячого організму;

2.Освітні завдання:

– спрямування освітньої роботи на інтеграцію різних видів діяльності, реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до дітей;

– розвиток пізнавальних здібностей дошкільнят засобами ознайомлення дітей з природою влітку, використання епізодичних та довготривалих спостережень, дослідницько-пошукової роботи з дошкільниками, художньої літератури;

– збагачення практичного досвіду дітей через залучення до різних специфічних видів дитячої діяльності;

– планування життєдіяльності дітей за блочно-тематичним принципом.

Розділ ІІІ. Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності

Програми, які забезпечують реалізацію інваріантної та варіативної складової змісту дошкільної освіти:

1. Програма розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі»

2. Освітня програма для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Парціальні програми:

1. Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина»

2. Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO» (для організації інтелектуального гуртка «Безмежний світ гри з LEGO»).

Програми гуртків:

– кулінарний гурток «Смак» - затверджений

– інтелектуальний гурток «Мудрі шахи» - затверджений

– інтелектуальний гурток «Безмежний світ гри з LEGO» - діє відповідно до парціальної програми

– спортивний гурток «Настільний теніс» - затверджений

Розділ ІV. Інструменти забезпечення якості освіти

Дошкільний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами. Освітній процес забезпечують 12 педагогів: 1 – директор, 1 вихователь-методист, 8 – вихователів, 1 – керівник музичний, практичний психолог – 1, 1 – інструктор з фізичної культури, медичного персоналу – 1 працівник. Згідно штатного розпису працює 16 працівників обслуговуючого персоналу.

Якісний склад педагогічних працівників на 2020-2021н.р.

Категорія педпрацівників Всього педпрацівн. Освіта
Середня спец. Вища
1 Директор 1 1
2 Вихователь-методист 1 1
3 Вихователі 8 4 4
4 Музичний керівник - - -
5 Практичний психолог 1 1
6 Інструктор з фізичного виховання 1 1
Всього: 12 5 7

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності:

- музично-спортивна зала;

- кабінет психолога;

- мультимедійне обладнання (облаштоване в музично-спортивній залі);

- 2 комп’ютера;

- 2 принтера;

- ламінатор;

- ноутбук

Предметно-просторове середовище закладу сучасне, розвивальне, як в кожній віковій групі так і в ДНЗ в цілому. До поповнення ігрових осередків залучаються і батьки вихованців шляхом участі в акціях по виготовленню різних дидактичних матеріалів та іграшок власними руками. Проте, матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу перебуває на середньому рівні (60%), враховуючи необхідність забезпечення іграшками та навчально-ігровими посібниками відповідно Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, наказ МОН України від 19.12.2017р. № 1633.

Розділ V. Інструменти проведення внутрішнього моніторингу освітнього процесу

Внутрішній моніторинг результатів навчання та розвитку дітей:

- ранній вік – картки нервово-психічного розвитку;

- молодший та середній дошкільний вік за Херсонською моделлю (використовуючи матеріали методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти»);

- старший дошкільний вік за допомогою кваліметричної моделі.

Розділ VІ. Основні показники реалізації освітньої діяльності

Основні показники, що характеризують найістотніші сторони розвитку дитини напередодні вступу до школи:

- сформовані основні фізичні якості, рухові уміння, культурно-гігієнічні, оздоровчі навички та навички безпеки життєдіяльності;

- сформований позитивний образ «Я», створена база особистісної культури дитини;

- сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка;

- сформовані навички соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим;

- сформований інтерес та вміння розуміти інших, бажання долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, вміння оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей, узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства;

- сформовані уявлення про природу планети Земля та Всесвіт;

- розвинута емоційно-ціннісна відповідальність екологічного ставленнядоприродного довкілля, сформовані навички дотримання правил природокористування;

- сформована готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою;

- сформоване почуття краси в її різних проявах, ціннісне ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва;

- розвинуті творчі здібності;

- сформовані елементарні трудові, технологічні та художньо-продуктивні навички, самостійність, культура та безпека праці;

- сформовані навички культури споживання;

- розвинуті творчі здібності, самостійність, ініціативність, організованість в ігровій діяльності та сформований стійкий інтерес до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому;

- сформоване вміння будувати дружні, партнерські стосунки та ігрові об’єднання за інтересами;

- сформовані доступні уявлення, еталони, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів навколишнього світу;

- сформована здатність застосовувати отримані знання у практичній діяльності, володіти способами пізнання дійсності;

- розвинуте наочно-дієве, наочно-образне, словесно-логічне мислення;

- сформований інтерес до пошуково-дослідницької діяльності;

- сформовані елементарні математичні уявлення, цілісна картина світу;

- сформована компетентна поведінка в різних життєвих ситуаціях;

- сформована культура мовлення та спілкування;

- засвоєні навички володіння елементарними правилами користування мовою у різних життєвих ситуаціях;

- сформовані загально-навчальні уміння: розуміє мету діяльності, планує і виконує необхідні дії, контролює та оцінює свої результати;

- сформовані організаційні вміння: уміє організовувати робоче місце, орієнтується в часі, виконує вказівки педагога, доводить роботу до кінця, вміє працювати з посібниками;

- спостерігається прагнення до утвердження у новій соціальній ролі – школяра.

Кiлькiсть переглядiв: 8133

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.